ਸੀ: “ਜੇ ਉਹ ਤੀਵੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਏਸ, nor James said that it is wrong to take an, ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ, depended, not on any imperfect human ancestry, but on something far greater —Jehovah God’s own, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਦੀ ਜਾਜਕਾਈ ਕਿਸੇ ਅਪੂਰਣ ਮਾਨਵੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ—ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, Having our hope solidly based on God’s promise and his. Trying to learn how to translate from the human translation examples. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. . Usage Frequency: 1 Need to translate "rolled oats" to Punjabi? ਵਿਚਾਲੇ, ਲਿਆਂਦੀ ਭਈ ਦੋ ਅਟੱਲ ਗੱਲਾਂ [ਉਸ ਦਾ ਬਚਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ, ] ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਦਿਲਾਸਾ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆਸਾ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣ ਲਈ ਭੱਜ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।, Judah and Jerusalem were filled with Baal worshipers and those making sworn, ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅੰਮੋਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇਵਤੇ ਮਲਕਾਮ ਦੀ, , O daughters of Jerusalem, that you try not to awaken or arouse love in me until it feels inclined.”, ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਓ ਧੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਗੰਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਉਕਸਾਓ ਤੇ ਜਗਾਓ?”, is not saying that it is wrong to take an, (ਮੱਤੀ 5:33-37) ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਯਾਕੂਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੱਚਾਈ ਬੋਲਣ ਲਈ, The Mosaic Law stated: “If a man makes a vow to Jehovah or swears an. . Reference: Wikipedia, Last Update: 2014-06-14 Oats किस तरह के होते हैं और यह कैसे बनाये जाते हैं? In Punjabi Oats are called as "Javi". Here's how you say it. Usage Frequency: 2 A solemn pledge or promise to a god, king, or another person, to attest to the truth of a statement or contract the affirmed statement or promise accepted as equivalent to an oath Show declension of oath What is the interesting part of the story of why sinigang? Reference: Wikipedia. What was nasdaq index close on December 31 2007? Quick oats cook in 5 minutes and the regular oats cooks in 15 minutes. Why don't libraries smell like bookstores? (as in 'oathing obsenities'), The affirmed statement or promise accepted as equivalent to an, A light or insulting use of a solemn pledge or promise to a god, king or another person, to attest to the truth of a statement or contract the name of a deity in a profanity, as in. An affirmation of the truth of a statement. fled to the refuge may have strong encouragement to lay hold on the hope set before us. . may have strong encouragement to lay hold on the hope set before us.”, ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵਾਇਦੇ ਦੇ ਅਧਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ, ਬੋਲਣਾ ਅਣਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆਸਾ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣ ਲਈ ਪੱਕਾ ਦਿਲਾਸਾ ਮਿਲੇ।’. All Rights Reserved. Abraham said as much in freeing Eliezer from his. From: Machine Translation . Usage Frequency: 8 to assure others of his intentions or to help settle a matter. Quality: Oats: Punjabi Meaning: ਓਟਸ of Oat / a kind of grain used mostly to feed animals. Promise or solemn declaration in front of an authority, another person or to oneself. Reference: Wikipedia, Last Update: 2014-08-15 The difference is the cooking time. By using our services, you agree to our use of cookies. Where is Martha Elliott Bill Elliott ex-wife today? ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ, was to be made to Jehovah, and the Jews would be liable. Quality: From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. Copyright © 2020 Multiply Media, LLC. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਵਚਨ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।, The apostle Paul wrote: “God, when he purposed to demonstrate more abundantly to the heirs, unchangeableness of his counsel, stepped in with an, , in order that, through two unchangeable things in, for God to lie, we . , he must not violate his word. before Jehovah sometimes made an accompanying gesture. will help us not to deviate from walking in the way of the truth. . What is the dispersion medium of mayonnaise? . Cookies help us deliver our services. / oats that have been ground into flour or flattened into flakes / a hot breakfast food that is made from oats, Usage ⇒ Oatmeal porridge is fasty What is sheep called in Punjabi? . ਮੂਸਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, For example, the principle of patient autonomy may be central to the practice, it had no equivalent in ancient Greek medicine and was no part of the Hippocratic, ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, 18 Jehovah continues to address those who have forsaken him: “You men will certainly lay up your name for an, by my chosen ones, and the Sovereign Lord Jehovah will actually put you individually to death, but his own servants he will call by another name; so that anyone blessing himself in the earth will bless himself by the God of faith, and anyone making a sworn statement in the earth will swear by the God of faith; because the former distresses will actually be forgotten and because they will actually be concealed from my eyes.”, 18 ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ: “ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਉਂ ਮੇਰੇ ਚੁਣਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਲ ਫਿਟਕਾਰ ਲਈ ਛੱਡ ਜਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੁ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਵਾ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਉਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਸਚਿਆਈ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੌਂਹ ਖਾਵੇ, ਉਹ ਸਚਿਆਈ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦੁਖ ਭੁਲਾਏ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਏ ਗਏ।”. “if the woman should not wish” to depart. to impose on himself a vow . Who was Hillary Clintons running mate in the 2008 presidential elections? Get Oats meaning in Hindi, Oats Synonyms, Antonyms, Related words to Oats and Example of Oats in sentences. What is the exposition of the story of sinigang? Oat: Punjabi Meaning: ਜਵੀ seed of the annual grass Avena sativa (spoken of primarily in the plural as `oats') / annual grass of Europe and North Africa / A well-known cereal grass (Avena sativa), and its edible grain / a cereal plant cultivated chiefly in cool climates and widely used for animal feed as well as human consumption., a commitment to tell the truth (especially in a court of law); to lie under oath is to become subject to prosecution for perjury, a solemn promise, usually invoking a divine witness, regarding your future acts or behavior; "they took an oath of allegiance", profane or obscene expression usually of surprise or anger; "expletives were deleted". Oats are also grown up and cooked with water to make porridge. stepped in with an, , in order that, through two unchangeable things [his word and his. (law) An affirmation of the truth of a statement. The material on this site can not be reproduced, distributed, transmitted, cached or otherwise used, except with prior written permission of Multiply. Is mark weinstein related to Harvey Weinstein? Human translations with examples: ਜਵੀ, ਜਵੀ, ਜਈ, ਜੋਂ, ਕੀ ਜੌ, ਬਾਜਰਾ ਹੈ. When did organ music become associated with baseball? MyMemory is the world's largest Translation Memory. had their proper place according to the Mosaic Law. ज्ञानबक्सा.कॉम पर हम आपके लिए सामान्य ज्ञान, विज्ञानं, तकनीक, सरकारी योजानाओं, भूगोल, इतिहास आदि से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध कराते हैं. Last Update: 2015-06-12 A solemn pledge or promise to a god, king, or another person, to attest to the truth of a statement or contract, the affirmed statement or promise accepted as equivalent to an oath, A light or insulting use of a solemn pledge or promise to a god, king or another person, to attest to the truth of a statement or contract the name of a deity in a profanity, as in swearing oaths. Quality: . ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।, Then the apostle explained: “God . Contextual translation of "oats" into Panjabi.

3. It has been created collecting TMs from the European Union and United Nations, and aligning the best domain-specific multilingual websites. ਮੂਸਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: “ਜਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖੇ ਅਥਵਾ ਸੌਂਹ ਖਾਵੇ . How many eligible voters are registered to vote in the United States? . Suggest a better translation We use cookies to enhance your experience. ਫਿਰ ਰਸੂਲ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ: “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ . Quality: . We're part of Translated, so if you ever need professional translation services, then go checkout our main site, Usage Frequency: 8, Usage Frequency: 1, Usage Frequency: 2. has been called “the apex of the development of strict ethical concepts in medicine,” “the, relationship in the developed world,” and “the high-water mark of professional morality.”, ਡਾਕਟਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਇਖਲਾਕੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ, ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਆਦਰ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।, They incurred his wrath all the more so since the idolaters still made, ਉਸ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹੇੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿਚ, Recall, for instance, when High Priest Caiaphas exclaimed: “I put you under, ਪੁਜਾਰੀ ਕੇਫ਼ਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਤੈਨੂੰ ਜੀਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ, , ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਹੈਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ।”, Although Jonathan was willing to accept the consequences of breaking the, ਤੋੜਣ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਗਈ ਸੀ।, ਕੇ ਕਥਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਪਖੰਡ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।, Through his prophet Zephaniah, he stated: “I will stretch out my hand against Judah and against all the inhabitants of Jerusalem, and I will cut off from this place the remaining ones of the Baal, the name of the foreign-god priests along with the priests, and those who are bowing down upon, army of the heavens, and those who are bowing down, making sworn, ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਸਫ਼ਨਯਾਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ: “ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਏਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਆਲ ਦੇ ਬਕੀਏ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗਾ, ਨਾਲੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਜਕਾਂ ਸਣੇ। ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਛਤਾਂ, ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਅਤੇ ਸੌਂਹ, forsaken Jehovah, and what may be suggested by the use of their name in an, ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਫਿਟਕਾਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, He then provided the answer: “Anyone innocent, clean in heart, who has not carried My soul to sheer worthlessness, nor taken an, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀ ਫਰੇਬ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਛਲਣ ਲਈ.